16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. ... Kawikaan 17:17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita. Contact | Disclaimer | 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. 6 Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay,kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. 2 Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin nang iyong maunawaan. at binalewala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinghaga, at mga bugtong ng marurunong. pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos, at kikilalanin ka ng mga tao. Sa lahat ng bagay, iisa lang ang kanyang hiniling sa Dios ang magiging marunong sa lahat ng bagay. 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? 23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 19 Ganyan ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang; na nagaalis ng buhay ng mga may-ari niyaon. Kawikaan 4:1-27—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. 3 Karangalan sa tao ang magingat sa pakikipagkaalit: nguni't bawa't mangmang ay magiging palaaway. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 4 Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming … 13 sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. Basahin ang sumusunod na mga talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, “Halika, sumama ka sa amin! 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Mga Kawikaan ni Salomon Proverbs of Solomon. Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 4 Mabibigyan nito ng talino ang mga … Dahil sa ganitong prinsipyo, napakahirap para sa isang Kristiyano na sabihing umiinom siya ng alak para sa kaluwalhatian ng Diyos (1 Corinto 10:31). Mamamatay sila sa ganoon ding paraan. Anak, huwag kang sumama sa kanila; iwasan mo sila. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo; kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipu-ipo at bagyo. 28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni't hindi nila ako masusumpungan: 16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Kawikaan 17:22 - Ang masayang puso ay mabuting kagamutan: nguni't ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 13 Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; Kasama sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming pagkain. 9. 27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. (Ihambing ang Kawikaan 14:29; 17:27 sa Santiago 1:19, 20; Kawikaan 3:34 sa Santiago 4:6; Kawikaan 27:1 sa Santiago 4:13, 14.) Sapagka’t ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga rubi. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: 20 Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan; kaniyang inilalakas ang kaniyang tinig sa mga luwal na dako; 2 Mag-abang tayo ng sinumang papatayin kahit walang dahilan. 17 Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Mga Kawikaan 27:17 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Statement of Faith | 30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 8 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. 8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. 25 9 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 7 Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. 12 Sila'y lamunin nating buhay na gaya ng Sheol. 21 Aklat ng Kawikaan Book of Proverbs. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto,ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa. Pinagbabawalan din ng Bibliya ang Kristiyano na gumawa ng mga bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsensiya (1 Corinto 8:9-13). Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. 15 Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Kawikaan 4:5 - Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan; huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pang-unawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. Mga aral na ating makukuha ng kawikaan . Kaya aanihin ninyo ang bunga ng inyong mga ginagawa at pinaplanong masama. 33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Kabanata 13 . Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Anuman ang kaparaanan sa pagiging miyembro natin sa isang pamilya, ang mga anak ay kaloob na mula sa Diyos at nagmamalasakit Siya kung paano sila pinalalaki (Awit 127:3; 34:11; Kawikaan 23:13–14). 2 Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kaniyang sariling mga mata: nguni't tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo, tayo'y mangagkubli ng silo na walang anomang kadahilanan sa walang sala; Copyrights. Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. At buo, na gaya ng nagsibaba sa lungaw; 4 Ginawa ng Panginoon ang bawa't bagay na ukol sa kaniyang sariling … Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataaʼy magtuturo ng tamang pagpapasya. Mga Kawikaan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng Karunungan. Sinasabi niya. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? 31. 10 19 Kabanata 7 . Sige na, sumama ka na sa amin, at paghahatian natin ang ating mga nasamsam.”. 1 24 PROVERBS 24:21. 27 at ang pagsasawalang-bahala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila. Kawikaan. Sa Bibliya, ang kawikaan ay puwedeng isang malalim na kasabihan o bugtong. 2 Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling buhay. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 20 Kabanata 19 . Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 5 4 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Sa tuwing binibigyan tayo ng Diyos ng kaloob, nagbibigay din Siya ng malinaw na tagubilin sa pagiging katiwala ng kaloob na iyon. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Si king Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon sa ano mang bagay. ang simula ng karunungan. mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plasa, pamilihan, at mga pintuang bayan. mga kawikaan sa Bibliya proverbs in the Bible. 14 Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. 21 Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan; sa pasukan ng mga pintuang-bayan, sa bayan, kaniyang binibigkas ang kaniyang mga salita: Mission | 15 Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at nagpapasiya ng kaganapan ang mga pangulo. 17 23 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 32 Sapagka't papatayin sila ng pagtalikod ng musmos, at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Inihaharap nito ang isang katotohanan sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan, maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan.